MEDICUS

DR N MED.WŁODZIMIERZ POKRZYWNICKI
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
KOMPLEKSOWE LECZENIE SCHORZEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO
BADANIA ENDOSKOPOWE
REKOMENDACJE:
Dr n. med. Włodzimierz Pokrzywnicki studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w latach 1974-80.
W 1980 roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych w Zabrzu początkowo jako asystent , a od 1989 roku pracował na stanowisku adiunkta. W 1983 roku zdał egzamin na I stopień, a w 1986 roku na II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
W 1981 roku odbył indywidualny kurs w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. K. Gibińskiego w Klinice Gastroenterologii w Katowicach. Od tego roku rozpoczął samodzielne wykonywanie badań endoskopowych, a następnie kierował Pracownią Endoskopii Gastroenterologiocznej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych na podstawie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia badań endoskopowych wydanego przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.
W 1989 roku na podstawie pracy pt.: \" Badanie aktywności układu mikrosomalnego komórek wątrobowych przy pomocy testu z C- 14 aminopiryną u pracowników Piecowni Zakładów Koksochemicznych\" , przedstawionej jako rozprawa doktorska, uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Praca została wyróżniona przez radę Wydziału Lekarskiego.
W 1990 roku odbył przeszkolenie w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej i posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia tych badań, wydane przez specjalistę wojewódzkiego ds. radiologii .
W 1991 i 1994 roku odbył kursy doszkalające w zakresie endoskopii zabiegowej organizowane przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Gastroenterologicznej i Polskie Towarzystwo Gastroenterologii i posiada świadectwa uczestnictwa.
Do tego czasu oprócz rutynowych zabiegów panendoskopowych wykonuje endoskopowe polipektomie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
W czasie pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych wykonał około
15000 panendoskopii, 3500 rekto i sigmoidoskopii oraz 400 zabiegów endoskopowej polipektomii.
W okresie ostatnich dwóch lat oprócz normalnej działalności klinicznej był odpowiedzialny za sprawy dydaktyki, koordynując najpierw zajęcia ze studentami stomatologii , a następnie Wydziału Lekarskiego. Uczestniczył także w innych powierzanych mu zadaniach związanych z działalnością Kliniki wykazując się operatywnością i sumiennie wypełniał nakładane na niego obowiązki.
Jest członkiem Polskiego Tow. Lekarskiego , Polskiego Tow. Gastroenterologii, Grupy Endoskopowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich.
Jest autorem i współautorem 31 opublikowanych prac naukowych.Jest także autorem 18 doniesień zjazdowych.
W czasie pracy w Klinice, której jest kierownikiem do 1991 roku wyróżniał się pracowitością, sumiennością i dbałością o powierzonych mu chorych. Odbył gruntowe przeszkolenie pracując na wszystkich oddziałach Kliniki,a szczególnie zainteresowanie wykazywał gastroenterologią , w zakresie której odbył specjalne przeszkolenie.
Jest wszechstronnym specjalistą internistą i gastroenterologiem oraz wykazuje zdolności organizacyjne i umiejętności kierowania zespołem. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę fachową. Legitymuje się znacznym dorobkiem naukowym.
Postawa etyczno-moralna wzorowa, koleżeński i bezkonfliktowy .
Od 1995 roku dr Pokrzywnicki pełni funkcję Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala Rejonowego w Zabrzu i ściśle nadal współpracuje z Kliniką, zwłaszcza w zakresie opieki nad chorymi gastroenterologicznymi.
PROF.DR HAB. WŁADYSŁAW GRZESZCZAK


MEDICUS
WOLNOŚCI 338 B
41-800 ZABRZE
tel. 603 817 669
e-mail: wpokrzywnicki@gmail.com
Copyright 2010 MEDICUS & INTERIA.PL